வழிபாட்டு நேரம்

வழக்கமான வாராந்திர வழிபாட்டு நேரம்

நாள் காலை மாலை ஆராதனை ஒழுங்குகள்
ஞாயிறு  8.30 6.30 ஆராதனை
வெள்ளி  …. 6.30 ஆராதனை
வெள்ளி 7.15 ஜெப குழு கூடுகை
மாதத்தின் முதல் நாள் 5.30 உதய கால ஆராதனை
மாதத்தின் முதல் ஞாயிறு & 3ம் ஞாயிறு  ….  …. பரிசுத்த திருவிருந்து ஆராதனை
மாதத்தின் 2ம் ஞாயிறு பெண்கள் ஐக்கிய சங்கம் கூடுகை & வாலிபர் இயக்கம் கூடுகை